Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16861 - POS

16861 - POS
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35937874
Panónska cesta 2, 85104 Bratislava - mestská časť Petržalka

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Jana Hosová
Telefón: +421 220824515
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.vszp.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii: Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iná činnosť: zdravotné poistenie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Poštové služby
Referenčné číslo: 15/2016/JH
II.1.2) Hlavný kód CPV
64100000-7
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis
Komplexné zabezpečenie univerzálnych poštových služieb, zberné jazdy, prenájom P.O.BOX-ov
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
60160000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Slovenská republika
II.2.4) Opis obstarávania
Doručovanie a príjem listových a balíkových zásielok, doposielanie zásielok, možnosť elektronického podávania dokumentácie k zapísaným zásielkam, spracovanie neprevzatých zásielok, zberné jazdy, prenájom P.O.BOX-ov
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.3) PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.12.2016
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2016
Číslo oznámenia Rok Obstarávateľ
246 - MSS 2017 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s.
Zákazka:
Obstarávateľ: