Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16853 - VSS

16853 - VSS
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA – VYBRANÉ ODVETVIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
ODDIEL I: OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Vnútroštátne identifikačné číslo: 35778458
Ivanská cesta 93 , 82307 Bratislava

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Alena Ondrušková, Ing. Mario Stanovský
Telefón: +421 248572780 / 248572319
Fax: +421 243424561
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): http://www.koop.sk
Hlavná adresa(URL): http://www.lps.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.6) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Činnosti súvisiace s letiskami
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb
Referenčné číslo: 03946/2016/DEKS
II.1.2) Hlavný kód CPV
66516400-4
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v
zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní
leteckých navigačných služieb.
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
(Uveďte celkovú hodnotu obstarávania. Informácie o jednotlivých zákazkách uveďte v oddiele V. Zadanie zákazky): 1 812 400,00 Mena: EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
66516400-4
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Uvedené v bode II.2.14)
II.2.4) Opis obstarávania:
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v
zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní
leteckých navigačných služieb.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Áno
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
Kdekoľvek vo svete s obmedzením, že poistné udalosti mimo územia Slovenskej republiky sú kryté, iba ak k nim dôjde v dôsledku chyby pri poskytovaní leteckých navigačných služieb z územia Slovenskej republiky.
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Zadajte: Verejná súťaž
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Nie
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 170-306142
(Jedno z nasledujúcich: Pravidelné informatívne oznámenie – vybrané odvetvia, použité ako výzva na súťaž; Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania – vybrané odvetvia; Kvalifikačný systém – vybrané odvetvia, použitý ako výzva na súťaž; Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante)
IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme pravidelného informatívneho oznámenia
Obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného pravidelného informatívneho oznámenia: Áno
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Zákazka/časť je pridelená: Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzavretia zmluvy
02.12.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Áno
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
V.2.3) Názov a adresa dodávateľa
Áno
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00585441
Štefanovičova 4 , 81623 Bratislava

Slovensko
Telefón: +421 257370330
Fax: +421 257370393
Email: [email protected]
Internetová adresa (URL): http://www.koop.sk
Dodávateľom je MSP: Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 850 000,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 1 812 400,00 Mena: EUR bez DPH
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Nie
V.2.6) Cena vyplatená za výhodné nákupy
V.2.7) Počet zadaných zákaziek
1
V.2.8) Krajina pôvodu výrobku alebo služby
Pôvod v Spoločenstve
V.2.9) Verejná zákazka bola zadaná uchádzačovi, ktorý predložil variantné riešenie
Nie
V.2.10) Niektoré ponuky boli vylúčené z dôvodu neobvykle nízkej ceny
Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Zmluvná cena (poistné): 1 840 000,00 EUR pri splatnosti poistného formou štvrťročných splátok. Zmluvná cena po zľave (poistné po zľave): 1 812 400,00 EUR. Poisťovateľ (uchádzač) poskytol poistníkovi/poistenému (obstarávateľovi) 1,5% zľavu z poistného za podmienky jeho jednorazového uhradenia.
Predseda komisie: Ing. Pavol Gelinger, členovia komisie: Ing. Alena Ondrušková, Ing. Ľubomír Janček, JUDr. Alica Čišková, Ing. Mario Stanovský.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
Presné informácie o termínoch na postup preskúmania: Žiadosti o nápravu sa podávajú v lehotách podľa § 164 zákona o verejnom obstarávaní a námietky sa podávajú podľa § 170 zákona o verejnom obstarávaní.
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2016
Číslo oznámenia Rok Obstarávateľ
12690 - MSS 2016 Letové prevádzkové služby Slovenskej republiky, štátny podnik
Zákazka:
Obstarávateľ: