Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16882 - MST

16882 - MST
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Tovary
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
NEALKO ORAVAN, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31636225
Priemyselná 392, 02742 Podbiel

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Dana Kušnierová
Telefón: +421 903553762
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.nealkooravan.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://www.uvo.gov.sk
Ďalšie informácie možno získať na adrese
iné (vyplňte prílohu A.I)
Príloha A.I): ADRESA A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA), ODKIAĽ MOŽNO ZÍSKAŤ ĎALŠIE INFORMÁCIE
Ultima Ratio s.r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 46862439
Ul. 1. mája 709 , Liptovský Mikuláš

Slovensko
Telefón: +421 903553762
Email: [email protected]
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.ultimaratio.sk
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia zasielať elektronicky: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť budú doručené na
vyššie uvedené kontaktné miesto/miesta
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii.: Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): osoba podľa §8 ZOVO
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Iné (uveďte)
Iný predmet (špecifikujte): potravinárstvo - výroba nealkoholických nápojov
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
NEALKO ORAVAN s.r.o. - nákup inovatívnej technológie
Referenčné číslo: Oravan03/2016
II.1.2) Hlavný kód CPV
42921000-8
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na plnenie a balenie nealkoholickych nápojov.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 2 323 140,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 3
Ponuky možno predkladať na: všetky časti
Maximálny počet častí, ktoré môžu byť pridelené jednému uchádzačovi: Nie
Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo prideliť zákazky kombináciou týchto častí alebo skupín častí: Nie
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Kombinované zariadenie - Triblok
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
51542200-5
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
NEALKO ORAVAN, spol. s r.o., Priemyselná 392, 027 42 Podbiel
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Kombinovaného zariadenia Tribloku (1 ks). Zariadenie bude inštalované do existujucej plniacej linky. Zariadenie bude služiť na vyfukovanie PET preforiem na PET fľaše s následným naplnením nápojom uzavretím uzáverom a napojením na existujúce dopravníkové pásy.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Áno
Názov: Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH)
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v dňoch)
Relatívna váha: 15
Názov: Čas nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia poruchy (v hod.)
Relatívna váha: 10
Názov: Čas potrebný na prestavbu formátu typu fľaše na linke (v min.)
Relatívna váha: 5
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 421 350,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 3000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Suťažných podkladoch.
Časť: 2
II.2.1) Názov
Baliaci tunel
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
NEALKO ORAVAN, spol. s r.o., Priemyselná 392, 027 42 Podbiel
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Baliaceho tunela (1 ks). Baliaci tunel bude inštalovaný do existujucej plniacej linky. Zariadenie bude slúžiť na balenie PET fliaš do teplom zmrštiteľnej fólie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Áno
Názov: Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH)
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v dňoch)
Relatívna váha: 15
Názov: Čas nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia poruchy (v hod.)
Relatívna váha: 15
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 247 330,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
Časť: 3
II.2.1) Názov
Vyfukovacie zariadenie
Časť č.: 3
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42921000-8
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK031
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
NEALKO ORAVAN, spol. s r.o., Priemyselná 392, 027 42 Podbiel
II.2.4) Opis obstarávania:
Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky Vyfukovacieho zariadenia (1 ks). Vyfukovacie zariadenie bude inštalované do existujucej plniacej linky. Vyfukovacie zariadenie s rekuperáciou vzduchu bude slúžiť na výrobu PET fliaš z predlisku, ktorý sa najprv zohreje na požadovanú teplotu a následne sa vyfúkne vo forme vysokým tlakom vzduchu.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Áno
Názov: Celková cena za predmet zákazky (v EUR bez DPH)
Relatívna váha: 70
Názov: Lehota dodania zariadenia a uvedenia do prevádzky od vystavenia objednávky (v dňoch)
Relatívna váha: 15
Názov: Čas nástupu na odstránenie poruchy od oznámenia poruchy (v hod.)
Relatívna váha: 15
Náklady/Cena: Cena
Cena
Relatívna váha: 70
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 654 460,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Obdobie: v mesiacoch (od zadania zákazky)
Trvanie v mesiacoch: 12
Informácie o obnovenom obstarávaní
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.12) Informácie o elektronických katalógoch
Ponuky musia byť predložené vo forme elektronických katalógov alebo obsahovať elektronický katalóg: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Áno
Číslo projektu alebo referenčné číslo: OPVaI-MH/DP/2016/1.2.2-02
II.2.14) Doplňujúce informácie:
Zábezpeka sa vyžaduje.
Výška zábezpeky je 1 000,- EUR.
Ostatné detailné informácie sú uvedené v Suťažných podkladoch.
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
Zoznam a krátky opis podmienok: 1) Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia stanovené v §32 ods. 1 ZVO.

2) Splnenie týchto podmienok uchádzač preukazuje dokladmi podľa §32 ods. 2 ZVO.

3) Ak má uchádzač sídlo, miesto podnikania alebo pobyt mimo územia Slovenskej republiky môže splnenie týchto
podmienok preukázať podľa §32 ods. 4 a ods. 5 ZVO.

4) Podmienky účasti môže uchádzač preukázať aj:
a) v súlade s §39 ZVO jednotným európskym dokumentom, alebo
b) v súlade s §152 ZVO informáciou o zápise do zoznamu hospodárskych subjektov. Verejný obstarávateľ uzná za
rovnocenný zápis alebo potvrdenie o zápise vydané príslušným orgánom iného členského štátu Európskej únie.

5) Ak uchádzač nepredloží doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúcich sa osobného postavenia, verejný obstarávateľ v súlade s §152 ods. 4 ZVO overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov.

6) Skupina dodávateľov preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúcich sa osobného
postavenia za každého člena skupiny osobitne. Oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo
poskytovať službu preukazuje člen skupiny len vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky alebo koncesie, ktorú má
zabezpečiť.
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Nie
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) DRUH POSTUPU
IV.1.1) Druh postupu
Verejná súťaž
Zrýchlené konanie: Nie
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Nie
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
IV.2.2) Lehota na predkladanie ponúk alebo žiadostí o účasť
Dátum a čas: 30.01.2017 09:00
IV.2.4) Jazyk (jazyky), v ktorom (ktorých) možno predkladať ponuky alebo žiadosti o účasť
SK
CS
IV.2.6) Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané
Ponuka musí platiť do: 31.07.2017
IV.2.7) Podmienky na otváranie ponúk
Dátum a čas: 30.01.2017 09:15
Miesto: Ultima Ratio s.r.o.
Ul. 1. mája 709
031 01 Liptovský Mikuláš
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.1) INFORMÁCIE O OPAKOVANÍ OBSTARÁVANIA
Toto obstarávanie sa bude opakovať: Nie
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Nie
Použijú sa elektronické platby: Áno
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
1) Otváranie častí ponúk označených ako \"Ostatné\" je neverejné. Na otváraní častí ponúk označených ako \"Kritériá\" sa môžu zúčastniť uchádzači, ktorí predložili ponuku a ich ponuka nebola vylúčená. Štatutárny zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a dokladom preukazujúcim, že je štatutárnym zástupcom uchádzača. Iný zástupca uchádzača sa preukáže preukazom totožnosti a splnomocnením potvrdeným štatutárnym zástupcom uchádzača, že je oprávnený zúčastniť sa na otváraní ponúk.

2) Verejný obstarávateľ stanovuje v súlade s §38 ZVO ods. 1, písm. d) uchádzačom podmienku podľa §40 ods. 6
písm. g): Verejný obstarávateľ vylúči z uchádzača z verejného obstarávania, ak na základe dôveryhodných informácií nadobudne dôvodné podozrenie, že uchádzač uzavrel v tomto verejnom obstarávaní s iným hospodárskym subjektom dohodu narúšajúcu hospodársku súťaž.

3) Verejný obstarávateľ v súlade s § 56 ods. 2 ZVO nesmie uzavrieť zmluvu s úspešným/úspešnými uchádzačom/uchádzačmi, ktorý/í nemá/jú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov
výhod, alebo ktorých subdodávatelia napĺňajúci podmienky podľa §56 ods. 16 ZVO, ktorí sú verejnému obstarávateľovi známi v čase uzatvárania zmluvy, nemajú v registri konečných užívateľov výhod zapísaných konečných užívateľov výhod.

4) Zmluva s úspešným uchádzačom nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a)dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným
poskytovateľom pomoci a príjemcom pomoci, ktorým je verejný obstarávateľ a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok a
b)dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku, si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

5) Úspešný uchádzač je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú:
i. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou,
ii. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby,
iii. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
iv. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
v. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. i) až iv) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES,
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

6) V súlade s §56 ods. 15 ZVO si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo podľa svojho uváženia predĺžiť lehotu na
poskytnutie súčinnosti zo strany uchádzačov stanovenú v §56 ods. 10, 13 a 14 na viac ako 10 pracovných dní.

7) Súťažné podklady sa budú záujemcom poskytovať výhradne v elektronickej forme.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA:
12.12.2016
Zákazka:
Obstarávateľ: