Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16858 - VSS

16858 - VSS
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Mesto Modra
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00304956
Dukelská 38, 90001 Modra

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Kristína Čechová
Telefón: +421 336908304
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/private/profily/detail/4142/zakazky//
Hlavná adresa(URL): http://www.modra.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Iné (uveďte)
Iný verejný obstarávateľ (špecifikujte): Samospráva
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Všeobecné verejné služby
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra
Referenčné číslo: eBIZ-38/2016
II.1.2) Hlavný kód CPV
90500000-2
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Predmetom zákazky je realizácia projektu spojená so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.1.7) Celková hodnota obstarávania (bez DPH)
Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa zohľadňovala): 1 430 800,00 Mena: EUR bez DPH
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
90511000-2
90513000-6
90513100-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK0
Hlavné miesto dodania alebo plnenia:
mesto Modra
II.2.4) Opis obstarávania:
Hlavným cieľom je zber, zvoz a preprava, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov, z domácností a od podnikateľských subjektov vznikajúcich na území mesta v súlade so zákonom NR SR č. 79/2015 Z. z. zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Zadajte: Verejná súťaž
Zrýchlené konanie: Nie
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Nie
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2016/S 151-273381
(Jedno z nasledujúcich: Predbežné oznámenie použité ako výzva na súťaž; Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania; Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante)
IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia: Áno
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Názov: Služby súvisiace so zvozom a likvidáciou komunálnych odpadov na území mesta Modra
Zákazka/časť je pridelená: Áno
V.2) ZADANIE ZÁKAZKY
V.2.1) Dátum uzatvorenia zmluvy
05.12.2016
V.2.2) Informácie o ponukách
Počet prijatých ponúk: 1
Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov:
(MSP – ako sa uvádza v odporúčaní Komisie 2003/361/ES): 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ: 0
Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ: 0
Počet ponúk prijatých elektronicky: 0
Zákazka bola pridelená skupine hospodárskych subjektov: Nie
A.S.A. Trnava, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31449697
Priemyselná 5 , 91701 Trnava

Slovensko
Telefón: +421 333240602
Email: [email protected]
Dodávateľom je MSP: Nie
V.2.4) Informácie o hodnote zákazky/časti (bez DPH)
Pôvodná predpokladaná celková hodnota zákazky/časti: 1 425 088,00 EUR bez DPH
Celková hodnota zákazky/časti: Jedna hodnota
Hodnota (ktorá sa brala do úvahy): 1 425 088,00 Mena: EUR bez DPH
V.2.5) Informácie o subdodávkach
V rámci zmluvy jestvuje predpoklad subdodávok: Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
JUDr. Igor Zelník predseda komisie Ing. Andrea Židková člen komisie Ing. Oľga Cutová člen komisie Ing. Kristína Čechová člen komisie
VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2016
Číslo oznámenia Rok Obstarávateľ
11933 - MSS 2016 Mesto Modra
Zákazka:
Obstarávateľ: