Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16877 - POT

16877 - POT
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Slovenská technická univerzita v Bratislave - Rektorát
Vnútroštátne identifikačné číslo: 00397687
Vazovova 5, 81243 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: Ing. Igor Kolenička
Telefón: +421 917669015
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa stránky profilu kupujúceho (URL): https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1030
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://stuba.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Prístup k súťažným dokumentom: Súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov
Zadajte adresu (URL): http://https://www.uvo.gov.sk/vyhladavanie-profilov/zakazky/1030
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenej adrese
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť elektronicky prostredníctvom: Nie
Chcete vyplniť aj adresu: Áno
Ponuky alebo žiadosti o účasť sa musia predložiť: vyššie uvedenej adrese
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Organizácia riadená verejným právom
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Vzdelávanie
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Dodávka zemného plynu
II.1.2) Hlavný kód CPV
09123000-7
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.
Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2 stredoodberných miest a 47 maloodbernýchmiest
odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Predpokladané množstvo odberu zemného plynu je 40 000 MWh. Predmetom zákazky dodávky zemného plynu je aj distribúcia zemného plynu.
Výsledkom verejného obstarávania je zmluva na 36 mesiacov odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami. Verejný
obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe výsledkov elektronickej aukcie.
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
09123000-7
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK
II.2.4) Opis obstarávania
Zákazka Dodávka zemného plynu je odplatné dodanie zemného plynu pre všetky odberné miesta Slovenskej technickej
univerzity v Bratislave v súlade s platnou legislatívou.
Dodávka zemného plynu v množstve a v čase trvania zmluvy do 2 stredoodberných miest a 47 maloodbernýchmiest
odberateľa vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku dodávateľa v súlade s nariadením vlády SR č.317/2007 Z. z.
Predpokladané množstvo odberu zemného plynu je 40 000 MWh. Predmetom zákazky dodávky zemného plynu je aj distribúcia zemného plynu.
Výsledkom verejného obstarávania je zmluva na 36 mesiacov odo dňa podpísania oboma zmluvnými stranami. Verejný
obstarávateľ vyhodnotí ponuky na základe výsledkov elektronickej aukcie.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Nižšie uvedené kritéria
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.6) Odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 1 800 000,00 Mena: EUR bez DPH
II.2.7) Dĺžka trvania zákazky, rámcovej dohody alebo dynamického nákupného systému
Toto obstarávanie môže byť obnovené: Nie
II.2.10) Informácie o variantoch
Budú sa akceptovať varianty: Nie
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.13) Informácie o fondoch EÚ
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.3) PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.01.2017
ODDIEL III: PRÁVNE, EKONOMICKÉ, FINANČNÉ A TECHNICKÉ INFORMÁCIE
III.1) PODMIENKY ÚČASTI
III.1.1) Vhodnosť vykonávať profesionálnu činnosť vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do živnostenských alebo obchodných registrov
III.1.2) Ekonomické a finančné postavenie
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Áno
III.1.3) Technická a odborná spôsobilosť
Kritériá výberu stanovené v dokumentoch k obstarávaniu: Áno
III.1.5) Informácie o vyhradených zákazkách
Zákazka je vyhradená pre chránené pracovné dielne a hospodárske subjekty, ktorých hlavným cieľom je sociálna a profesionálna integrácia postihnutých alebo znevýhodnených osôb: Nie
Uskutočnenie zákazky je vyhradené pre rámcové programy chránených pracovných miest: Nie
III.2) PODMIENKY TÝKAJÚCE SA ZÁKAZKY
III.2.1) Informácie o konkrétnej profesii
Poskytovanie služby je vyhradené pre konkrétnu profesiu: Nie
III.2.2) Podmienky vykonania zákazky
III.2.3) Informácie o pracovníkoch zodpovedných za vykonanie zákazky
Povinnosť uviesť mená a odbornú kvalifikáciu pracovníkov poverených vykonaním zákazky: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Obstarávanie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
Počet uchádzačov: Rámcová dohoda s jediným uchádzačom
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použije sa elektronická aukcia: Áno
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Áno
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.5) Plánovaný dátum začatia postupu verejného obstarávania
20.01.2017
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.2) INFORMÁCIE O ELEKTRONICKOM RIADENÍ PRÁCE
Použije sa elektronické objednávanie: Nie
Bude sa akceptovať elektronická fakturácia: Áno
Použijú sa elektronické platby: Áno
VI.4) POSTUPY PRESKÚMANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Vnútroštátne identifikačné číslo: 31797903
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2016
Zákazka:
Obstarávateľ: