Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16859 - VSS

16859 - VSS
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

OZNÁMENIE O VÝSLEDKU VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA

Druh postupu: Verejná súťaž
Druh zákazky: Služby
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV, ADRESY A KONTAKTNÉ MIESTO (MIESTA)
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
Vnútroštátne identifikačné číslo: 30845572
Kutuzovova 8, 83247 Bratislava - mestská časť Nové Mesto

Slovensko
Kontaktná osoba: JUDr. Barbora Kovalíková
Telefón: +421 960313080
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Hlavná adresa(URL): http://www.mod.gov.sk
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA
Druh verejného obstarávateľa: Ministerstvo alebo iný štátny orgán vrátane jeho regionálnych alebo miestnych útvarov
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Obrana
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov:
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty
Referenčné číslo: UpIA-116/2016
II.1.2) Hlavný kód CPV
55520000-1
II.1.3) Druh zákazky
Služby
II.1.4) Stručný opis:
Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok a elektronickej stravovacej karty
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Áno
Zadajte, koľkokrát sa použije časť II.2: 2
II.2) OPIS
Časť: 1
II.2.1) Názov
Zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a zariadení Ministerstva obrany SR formou stravovacích poukážok.
Časť č.: 1
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55520000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania:
Zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a
zariadení Ministerstva obrany SR formou stravovacích poukážok.
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
Časť: 2
II.2.1) Názov
Zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a zariadení Ministerstva obrany SR formou elektronickej stravovacej karty.
Časť č.: 2
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
55520000-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS:
SK
II.2.4) Opis obstarávania:
Zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a
zariadení Ministerstva obrany SR formou elektronickej stravovacej karty
II.2.5) Kritériá na vyhodnotenie ponúk
Kritéria kvality: Nie
Náklady/Cena: Cena
II.2.11) Informácie o opciách
Opcie: Nie
II.2.13) INFORMÁCIE O FONDOCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Obstarávanie sa týka projektu a/alebo programu financovaného z fondov Európskej únie: Nie
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.1) Druh postupu
Zadajte: Verejná súťaž
Zrýchlené konanie: Nie
IV.1.3) Informácie o rámcovej dohode alebo dynamickom nákupnom systéme
Oznámenie zahŕňa uzavretie rámcovej dohody: Áno
IV.1.6) Informácie o elektronickej aukcii
Použila sa elektronická aukcia: Áno
IV.1.8) Informácia o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
IV.2) ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE
IV.2.1) Predchádzajúce uverejnenie týkajúce sa tohto obstarávacieho konania
Číslo oznámenia v Ú. v. EÚ: 2015/S 198-359475
(Jedno z nasledujúcich: Predbežné oznámenie použité ako výzva na súťaž; Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania; Oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti ex ante)
IV.2.9) Informácie o ukončení výzvy na súťaž vo forme predbežného oznámenia
Verejný obstarávateľ nezadá žiadne ďalšie zákazky na základe vyššie uvedeného predbežného oznámenia: Áno
ODDIEL V: ZADANIE ZÁKAZKY
Časť č.: 2
Názov: Zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a zariadení Ministerstva obrany SR formou elektronickej stravovacej karty
Zákazka/časť je pridelená: Nie
V.1) INFORMÁCIE O NEPRIDELENÍ ZÁKAZKY
Zmluva/časť nebola pridelená
Iné dôvody (ukončenie konania)
Pôvodné oznámenie odoslané cez: TED eSender
Prihlasovacie meno pre eSender: TED98
Referenčné číslo oznámenia:
Rok: 2015
Číslo dokumentu: 359475
2015-359475
Dátum odoslania pôvodného oznámenia: 13.10.2015
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
2. časť predmetu zákazky \"Zabezpečenie stravovania profesionálnych vojakov a zamestnancov vojenských útvarov Ozbrojených síl SR, úradov a zariadení Ministerstva obrany SR formou elektronickej stravovacej karty\" bola verejným obstarávateľom zrušená, a to v súlade s ustanovením § 46 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
VI.4) POSTUPY PRESKÚMAVANIA
VI.4.1) Orgán zodpovedný za preskúmanie
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58
82004
Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Email:
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.4.3) Postup preskúmania
VI.4.4) Útvar, od ktorého možno získať informácie o postupe preskúmania
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68, P.O.BOX 58, 82004 Bratislava 24

Slovensko
Telefón: +421 250264176
Fax: +421 250264219
Internetová adresa (URL): http://www.uvo.gov.sk
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2016
Číslo oznámenia Rok Obstarávateľ
16907 - DOS 2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
16906 - DOS 2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
20352 - MSS 2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
19669 - POS 2015 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
14693 - VZS 2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky – Úrad pre investície a akvizície
10974 - VZS 2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
7322 - VZS 2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
4105 - VSS 2016 Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
Zákazka:
Obstarávateľ: