Sledujeme verejné obstarávanie za Vás!
verejné obstarávanie pre mobil: AppStore Google Play

eVestnik.eu

Hľadám partnera pre tento projekt
Stiahnuť PDF  Stiahnuť XML

Oznámenie 16874 - POT

16874 - POT
Vestník č. 246/2016 - 19.12.2016

PREDBEŽNÉ OZNÁMENIE
ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ
I.1) NÁZOV A ADRESY
Euroko, spol. s r.o.
Vnútroštátne identifikačné číslo: 36591688
Hlavná 116 , 07901 Veľké Kapušany

Slovensko
Kontaktné miesto (miesta): B & J Finance, s.r.o., Robotnícka 6, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: PhDr. Bohuslav Ferdinand Chudík
Telefón: +421 905866712
Email: [email protected]
Webové sídlo (internetová adresa)
Adresa hlavnej stránky obstarávateľa (URL): http://www.identifikacnenaramky.com
I.2) SPOLOČNÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIE
Zákazka zahŕňa spoločné obstarávanie: Nie
Zákazku prideľuje ústredný obstarávací orgán: Nie
I.3) KOMUNIKÁCIA
Ďalšie informácie
Ďalšie informácie možno získať na: vyššie uvedenej adrese
Elektronická komunikácia si vyžaduje využitie nástrojov a zariadení, ktoré nie sú všeobecne k dispozícii: Nie
I.4) DRUH VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĹA
Iné (uveďte)
Iný druh: osoba podľa § 8
I.5) HLAVNÁ ČINNOSŤ
Hospodárstvo a finančné záležitosti
ODDIEL II: PREDMET
II.1) ROZSAH OBSTARÁVANIA
II.1.1) Názov
Inovácia výroby v spoločnosti Euroko, spol. s r.o.
Referenčné číslo: OPVaI-MH-122
II.1.2) Hlavný kód CPV
42991200-1
II.1.3) Druh zákazky
Tovary
II.1.4) Stručný opis
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie (Polygrafický stroj so servopohonom) s nasledovnými súčasťami:
- Odvíjanie
- Servo Flexo jednotka
- Sušiče: 2 ks Ultrafialové sušiče a 2 ks Infračervené sušiče
- Tlač/perforovanie
- Hardware kontrolného systému
- Oddeľovač
- Podávač/Zásobník
- Holografická jednotka
- Laminačná jednotka na podlaminovanie obojstrannej lepiacej pásky na hárky
- Prevíjanie
- Požiadavky na výkon - trojfázové pripojenie 380 Volt - 415 Volt 50Hz/60Hz + Neutral. Dodávka stlačeného vzduchu minimálne 4 Bar (60 PSI).
II.1.5) Celková odhadovaná hodnota
Hodnota bez DPH: 584 091,00 Mena: EUR bez DPH
II.1.6) Informácie o častiach
Táto zákazka sa delí na časti: Nie
II.2) OPIS
II.2.2) Dodatočné kódy CPV
42991200-1
II.2.3) Miesto vykonania
Kód NUTS
SK042
Hlavné miesto dodania alebo plnenia: Euroko, spol. s r.o., Hlavná 116, 079 01 Veľké Kapušany
II.2.4) Opis obstarávania
Predmetom zákazky je nákup špecializovanej technológie (Polygrafický stroj so servopohonom) s nasledovnými súčasťami:
- Odvíjanie
- Servo Flexo jednotka
- Sušiče: 2 ks Ultrafialové sušiče a 2 ks Infračervené sušiče
- Tlač/perforovanie
- Hardware kontrolného systému
- Oddeľovač
- Podávač/Zásobník
- Holografická jednotka
- Laminačná jednotka na podlaminovanie obojstrannej lepiacej pásky na hárky
- Prevíjanie
- Požiadavky na výkon - trojfázové pripojenie 380 Volt - 415 Volt 50Hz/60Hz + Neutral. Dodávka stlačeného vzduchu minimálne 4 Bar (60 PSI).
II.2.14) Doplňujúce informácie
II.3) PREDPOKLADANÝ DÁTUM ZVEREJNENIA OZNÁMENIA O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA
20.01.2017
ODDIEL IV: POSTUP
IV.1) OPIS
IV.1.8) Informácie o dohode o vládnom obstarávaní (GPA)
Na toto obstarávanie sa vzťahuje dohoda o vládnom obstarávaní: Nie
ODDIEL VI: DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
VI.3) DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Verejný obstarávateľ oznamuje, že v predmetnom obstarávaní sa použije elektronická aukcia a že všetky podmienky
účasti sa stanovia až pri vyhlásení Oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania.
Zmluva s úspešným uchádzačom nadobudne platnosť po podpise oboma zmluvnými stranami a účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP medzi poskytovateľom pomoci a verejným obstarávateľom a zároveň, po splnení druhej odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že celý proces VO bude schválený poskytovateľom pomoci.
VI.5) DÁTUM ODOSLANIA TOHTO OZNÁMENIA
13.12.2016
Zákazka:
Obstarávateľ: